Regulamin

§ 1. DEFINICJE

Dane – spersonalizowane dane Klienta potrzebne do realizacji zamówionej Usługi min. Imię, Nazwisko, dokładny adres, numer kontaktowy, rozmiar powierzchni, ilość pomieszczeń, adres e-mail, nazwa firmy, NIP, Regon i inne dane potrzebne do realizacji usługi.

Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej lub UE.

Dojazd – opłata w wysokości od 50 PLN za dojazd Usługodawcy do Klienta poza teren Józefów, Otwock, Warszawa-Wawer, Wiązowna, licząc od siedziby firmy ( 2 PLN każdy kolejny km w zaokrągleniu do pełnych kilometrów zgodnie z podstawowymi zasadami matematyki) Netto.

§ 2
Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin serwisu internetowego www.3dls.pl określa zasady korzystania ze strony internetowej i warunki składania zamówień na produkty i usługi będące w asortymencie Sprzedającego (zwane dalej „Produktami”), oferowane i dostępne oraz zasady i warunki składania i realizacji zamówień na Produkty (w tym sposoby płatności), uprawnienia Zamawiającego do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji, dotyczącej Produktów lub działania Serwisu internetowego, pozostałe prawa i obowiązki Sprzedającego i Zamawiających, związane z zawarciem umowy na odległość.
Serwis internetowy prowadzony jest przez 3DLS z siedzibą w Józefowie przy ul. Sikorskiego 05A, 05-420 Józefówm NIP: 5321735073  , adres e-mail [email protected], telefon (+48) 22 779 38 68, która jest właścicielem Serwisu internetowego i jego Administratorem.

§ 3
Zasady działania Serwisu internetowego

Sprzedający prowadzi sprzedaż Produktów w biurze oraz na odległość na podstawie zamówień elektronicznych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Serwis internetowy zapewnia komunikację umożliwiającą zawieranie i wykonywanie pomiędzy Sprzedającym a Kupującym umów sprzedaży, których przedmiotem są Produkty oferowane na stronie internetowej. Serwis internetowy jedynie informuje o produktach oferowanych oraz cenach. Wszystkie produkty są wykonywane oraz sprowadzane są na zamówienie klientów. Również wytwarzanie ich na podstawie zamówień. Serwis internetowy zapewnia Zamawiającemu możliwość zamieszczania własnych plików w formatach lub rozszerzeniach określonych na stronach, w celu personalizacji Produktu, którego dotyczyć będzie umowa sprzedaży zawierana ze Sprzedającym. Produkty oferowane w asortymencie mają cechy i właściwości określone w podane przy składaniu zamówienia. Informacje znajdujące się w Serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740, tekst jedn. z dnia 8 października 2020 roku, ze zm.).

§ 4
Warunki korzystania ze Strony.

Warunkiem złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży Produktów oferowanych na stronie jest uprzednie zaakceptowanie Regulaminu przez Kupującego. Warunkiem korzystania z Serwisu internetowego i składania zamówień jest forma zamówienia potwierdzona przez pracownika biura www.3dls.pl w Józefowie.
Zamówienia są realizowane przez naszych pracowników. Na wszystkie zamówienia wystawiamy faktury VAT. Oferty oraz niektóre ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT o czym klienci są informowani.
Dokonywanie płatności za zamówienia następuje gotówką, przedpłatą, lub dla klientów stałych, potwierdzonych i urzędów na przelew.
O formie płatności decydują nasi pracownicy. Klienci nie płacący terminowo lub nie posiadający firmy mogą zamawiać wykonując przedpłatę lub płatność gotówką. Zamieszczane przez Zamawiającego pliki lub treści nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego. Jeżeli pliki lub treści zamieszczane przez Kupującego zawierają treści niezgodne z Regulaminem, a także gdy w konfiguracji Produktu zostaną stwierdzone błędy uniemożliwiające realizację zamówienia, Sprzedający może odmówić Zamawiającemu realizacji zamówienia w przypadku gdy uzna że treść narusza jakiś przepis lub podejrzewa możliwość popełnienia przestępstwa.
Zamawiającemu, każdorazowo z chwilą zamieszczenia własnego pliku zapewnia, że jest uprawniony do jego zamieszczenia w tym do jego zwielokrotniania. Zamawiający zapewnia, że zamieszczony plik nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej osób trzecich bądź ich dóbr osobistych; zamieszczając plik, Kupujący udziela Sprzedającemu licencji na korzystanie zamieszczonych przez Zamawiającego plików, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zawartej pomiędzy Zamawiającym a Sprzedającym umowy. Licencja, udzielana przez Kupującego uprawnia Sprzedającego do korzystania z zamieszczonych plików bez ograniczeń terytorialnych, na czas nieokreślony. Przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania zawartej z Kupującym umowy oraz przez okres, w którym Zamawiający może kierować roszczenia do Sprzedającego z tytułu nieprawidłowego wykonania umowy, Sprzedający może zwielokrotniać pliki, w całości lub ich fragmenty, w sposób trwały lub czasowy dowolną techniką (w tym techniką drukarską i cyfrową), dokonywać modyfikacji plików w ramach opcji Konfiguratora Produktu oraz rozpowszechniać pliki lub wprowadzać je do obrotu, w zakresie koniecznym dla prawidłowego wykonania zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedającego umowy. Sprzedający może udzielać sublicencji podmiotom współpracującym, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania zawartej pomiędzy Zamawiającym a Sprzedającego umowy. Licencja udzielana Sprzedającemu w ww. zakresie jest licencją bezpłatną, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.
W przypadku akceptacji pliku przez Zamawiającego mimo wad i błędów, powoduje przekazanie zlecenia do realizacji wraz z błędami. Zlecenia takie nie podlegają reklamacji, jeżeli wadliwość Produktów jest skutkiem błędów pliku, o których Zamawiający przekazał. Pracownicy i graficy nie odpowiadają za treść w projektach i zaakceptowany styl. Wszystkie prace są przekazywane do akceptacji zamawiającemu. Podstawą przekazania materiałów do produkcji jest akceptacja zamawiającego.
Zabronione jest dostarczanie przez Zamawiającego treści bezprawnych, naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje. Kupujący nie może również podejmować aktywności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Zakazane są wszelkie formy ingerowania w zawartość Serwisu Internetowego, jego elementy techniczne, zasady działania, funkcjonalności, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu Internetowego aktywności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej lub podobnej do powyższych. Kupującemu nie wolno wykorzystywać Serwisu Internetowego do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem.
Do korzystania ze strony, w tym do przeglądania Produktów oraz składania zamówień, niezbędne są:
komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet, wyposażone w przeglądarkę internetową, opcjonalnie: Google Chrome (najnowsza wersja), Mozilla Firefox (najnowsza wersja), Opera (najnowsza wersja), Safari (iOS/OS X najnowsza wersja), Edge (najnowsza wersja), aktywna skrzynka poczty elektronicznej (e-mail).

§ 5
Składanie zamówień, zawieranie umów, realizacja zamówień oraz odpowiedzialność Sprzedającego

Zapoznawanie się z Produktami oferowanymi przez Sprzedającego za pośrednictwem strony, składanie zamówień i zawieranie umów ze Sprzedającym przez Zamawiającego, których przedmiotem są Produkty jest możliwe po przesłaniu zamówienia meilowo lub dostarczenie do biura.
W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, Zamawiający powinien dokonać wyboru Produktu, skonfigurować jego parametry. Zamawiający składa zamówienie poprzez wysłanie zamówienia meilowego podając ilości wymiary dane oraz dane do faktury i kontakt.. Po określeniu parametrów Produktu pracownicy podają cenę oraz przybliżony czas wykonania. Po wybraniu sposobu i miejsca dostawy oraz formy płatności, Zamawiający potwierdza złożenie zamówienia dokonuje przedpłaty lub umawia się na płatność przy odbiorze. Firma nie posiada terminala, płatności detaliczne realizowane są jedynie gotówkowo. Zamawiający przy finalizacji zamówienia podaje dane niezbędne do wystawienia faktury. Zamawiający będący jednocześnie konsumentem ma także możliwość wskazania, że rezygnuje z otrzymania faktury. Kupujący może wskazać  wybrany przez siebie adres dostawy oraz odbiorcy Produktu. Zamówienia są wysyłane za pomocą firmy kurierskiej, lub w przypadku gabarytów dostarczane naszym transportem. Zamawiający może osobiście odebrać produkty. W niektórych przypadkach do dostawy firma może użyć transportu zewnętrznego.
Zamówienie uważa się za prawidłowo złożone po dokonaniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych czynności opisanych w ustępach poprzedzających i po dokonaniu płatności za zamawiane Produkty chyba, że Zamawiający wybierze opcję płatności przy odbiorze (jeżeli taką opcję przewiduje Sprzedający).
Sprzedający niezwłocznie przekazuje Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji i zawarcia umowy.
Sprzedający informuje za pośrednictwem strony o liczbie dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia (wysyłka zamówienia).
Informacja o terminie wysyłki zamówienia to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do wysłania zamówionych Produktów do Zamawiającego. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest każdorazowo od dostępności, rodzaju lub złożoności zamówionych Produktów.
Na terytorium Polski Produkty będą dostarczane – według wyboru Zamawiającego – do siedziby Sprzedającego, za pośrednictwem firmy kurierskiej, lub w inny dodatkowy sposób przewidziany przez Sprzedającego.
Zamówienia realizowane poza terytorium Polski będą dostarczane – według wyboru Kupującego – za pośrednictwem firmy kurierskiej lub w inny dodatkowy sposób przewidziany przez Sprzedającego.
Do całkowitego czasu realizacji zamówienia (doręczenia zamówionych Produktów Zamawiającemu), należy doliczyć czas potrzebny przewoźnikowi na jego doręczenie po realizacji zamówienia przewidzianego przez sprzedającego / wykonawcę.
Koszt wysyłki zamówionego Produktu jest podawany przy składaniu zamówienia.
W przypadku niedoręczenia zamówionego Produktu z winy Zamawiającego i konieczności jego ponownego wysłania przez Sprzedawcę, Zamawiający może zostać obciążony kosztami ponownej wysyłki Produktu.
Warunkiem wydania Produktu Kupującemu jest zapłata całości ceny za Produkt.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
otrzymania informacji zwrotnej, że e-mail potwierdzający zamówienie nie dotarł do adresata, braku możliwości kontaktu z Zamawiającym, w celu weryfikacji złożonego zamówienia lub doprecyzowania szczegółów zamówienia, nieprzyjęcia przez Sprzedającego zamówienia do realizacji z powodu błędów pliku zamieszczonego przez Zamawiającego.
W każdym przypadku, gdy Sprzedający nie przyjmie zamówienia do realizacji, a otrzymał płatność związaną z takim zamówieniem, zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu płatności. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
Sprzedający informuje, że Zamawiający składając zamówienie powinien wziąć pod uwagę fakt, że:
różnica w wymiarach Produktów wykonywanych przez Sprzedającego biorąc pod uwagę tolerancję błędu krajarki wykorzystywanej przez Sprzedającego może wynieść do 2 mm lub do 3% produktów wielkoformatowych.
w Produktach mogą wystąpić przesunięcia lakieru punktowego UV w stosunku do motywu drukarskiego o wartości do 0,3 mm, co wynika ze stosowanej przez Sprzedającego technologii druku;
kolorystyka Produktów powinna mieścić się w tolerancji do 5 jednostek Delta E między uzyskanym w produkcji kolorem, a wzorcem wskazanym przez Kupującego. W celu dokładniejszego odwzorowania kolorystki oraz weryfikacji wyglądu Produktu w druku, Zamawiający ma możliwość zamówienia próbki cyfrowej (proofa cyfrowego) przed wydrukiem zlecenia. Wydruk próbny odzwierciedla kolory Produktu. Produkt w trakcie obróbki (szczególnie cienkie linie poniżej 0,7 mm) może się różnić od produktu finalnego uzyskanego po wydruku z maszyny offsetowej;
uszlachetnienia Produktu w postaci folii lub lakieru UV mogą spowodować widoczną zmianę koloru Produktu;
Produkt wydrukowany na papierze kredowanym będzie posiadać inne nasycenie koloru niż Produkt wydrukowany na papierze offsetowym, ponieważ w obu przypadkach druku jest użyte podłoże o innej absorbcji farby;
lakier UV 3D nie jest lakierem całkowicie przeźroczystym, posiada odcień żółtego koloru. Efekt ten będzie szczególnie widoczny przy nałożeniu go na białych niezadrukowanych powierzchniach;
w sytuacji, w której gramatura okładki Produktu jest inna niż gramatura stron wewnętrznych katalogu, w Produkcie możliwe jest wystąpienie różnicy kolorystycznej pomiędzy tymi elementami, co jest spowodowane wydrukiem na innych arkuszach;
ulotki składane w procesie produkcji są falcowane lub bigowane, co może powodować delikatne pęknięcia farby na grzbiecie ulotki. Przy pełnych aplach Sprzedający zaleca wybór uszlachetnienia w postaci folii, które dodatkowo zabezpieczy wydruk;
podczas procesu introligatorskiego tj: cięcia, falcowania, bigowania, szycia oraz klejenia katalogów mogą pojawić się przesunięcia, jednak nie większe niż 2 mm. Przesunięcie lakieru podczas nakładania na Produkt może wynosić do 0,5 mm;
Sprzedający wykonuje zamówienia dwiema metodami: druk konwencjonalny (z lakierem dyspersyjnym) lub druk z użyciem farb utwardzanych w technologii UV. Każdorazowo o sposobie wykonania zamówienia decyduje Sprzedający;
ze względu na specyfikę maszyn drukarskich, na Produktach mogą wystąpić zabrudzenia (plamki) kolorów kałamarza nie przekraczające 1% powierzchni Produktu;
podczas drukowania może powstać przesunięcie w pasowaniu poszczególnych farb w granicy do 0,2 mm, wynikające z technologii druku, zgodnie z którą farby CMYK są kolejno nakładane na siebie przez maszynę drukarską;
umiejscowienie zszywek użytych do katalogu podczas oprawy introligatorskiej mogą nieznacznie różnić się pozycją na grzbiecie;
Produkt, który jest wykonywany na wykrojniku może posiadać chwyty na Produkcie, co wynika z technologii produkcji;
kierunek włókien papieru jest ustalany dla danego Produktu przez Sprzedającego. Kierunek włókna może być ustalony indywidualnie dla danego Kupującego wyłącznie przy arkuszach plano w formacie B1 i A1;
Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany gramatury papieru na wyższą, w celu zachowania deklarowanego terminu realizacji zamówienia;
Sprzedający stosuje rastry wysokich liniatur, których kąty kolorów różnią się od standardowych, stosowane są one po to, aby unikać zjawiska tzw. mory;
materiały przesłane przez Zamawiającego powinny być przygotowane w trybie kolorystycznym CMYK, bez osadzonych profili kolorystycznych. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zmiany kolorystyczne, wynikające z konwersji profili niezgodnych ze specyfikacją do profilu ISO Coated v2 (ISO 12647-2):2004;
materiały przesłane przez Zamawiającego powinny być zgodne z formatem złożonego zamówienia, z uwzględnieniem spadu;
materiały przesłane przez Zamawiającego powinny zostać wyśrodkowane na arkuszu;
materiały przesłane przez Zamawiającego powinny uwzględniać fakt, iż pierwsza strona zostanie potraktowana jako zewnętrzna, natomiast strona druga jako wewnętrzna.
wykonywane przez Sprzedającego Produkty zawsze są obracane przez prawy/lewy bok, nigdy natomiast nie są obracane poprzez górę/dół.
jeśli w zamówieniu Kupującego zostało wybrane uszlachetnienie jednostronne, zostanie ono wykonane na stronie pierwszej;
Produkty są weryfikowane zgodnie z makietkami udostępnionymi przy danym zamówieniu. Dlatego materiały przesłane przez Kupującego powinny zostać przygotowane przez Zamawiającego zgodnie z makietkami;
w celu uzyskania najwyższej jakości Produktów, materiały przesłane przez Zamawiającego powinny mieć rozdzielczość minimum 300 dpi (zalecane 350 dpi) i dla druku wielkoformatowego odpowiednio 72 dpi, 120 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi.
przesłane przez Zamawiającego pliki w formacie PDF powinny być certyfikowane, to jest wolne od wad w kodzie PDF, które powodują błędy ripowania z fontami zamienionymi na krzywe.
Materiały do obróbki CNC, grawerowania i wycinania powinny być zamienione na krzywe oraz w wersjach wektorowych w formatach CDR, Ai, EPS, PDF.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe wykonanie Produktu, jeżeli wada jest skutkiem niezastosowania się przez Kupującego do powyższych zastrzeżeń. Zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż wystąpienie któregokolwiek z zdarzeń opisanych w ustępie poprzedzającym nie będzie stanowiło wady i nie będzie stanowiło podstawy do złożenia reklamacji.

§ 6
Formy płatności

Sprzedający, na etapie składania zamówienia, informuje Kupującego o cenie Produktu wraz z należnymi podatkami, a także o wszelkich opłatach oraz jakichkolwiek innych kosztach, związanych ze złożeniem zamówienia na Produkty.
Płatność ceny za Produkty dokonywana jest w całości z góry, przed odbiorem zamówionych Produktów przez Zamawiającego. Sprzedający może przewidzieć także dokonywanie zapłaty ceny przez Zamawiającego przy odbiorze Produktu. W przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze, do wydania Produktu Zamawiającemu dochodzi jednocześnie z chwilą zapłaty całości ceny za Produkt.
Sprzedający zastrzega, że forma płatności może być uzależniona od rodzaju Produktu i wartości złożonego przez Zamawiającego zamówienia. Informacje o dostępnych formach płatności są widoczne w trakcie składania zamówienia.
Płatność ceny za Produkty i pozostałe opłaty może być dokonana w następujący sposób: przelewem bankowym, lub gotówką.
Realizacja zamówienia, w przypadku wyboru płatności z góry, rozpocznie się po otrzymaniu przez Sprzedającego pełnej płatności.
W przypadku, gdy Kupujący zawierając umowę zobowiązał do zapłaty za zamówiony Produkt z góry, brak zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia powoduje, że zamówienie będzie uznane za niezłożone i będzie automatycznie anulowane. Zamawiający posiadający termin płatności w przypadku braku zapłaty płatność zostanie skierowana do firmy windykacyjnej oraz poinformowany urząd skarbowy o braku wpłaty i zwrot niezpłaconego podatku VAT.

§ 7
Rękojmia, reklamacja, odstąpienie od umowy

Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Kupującym Produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
Wszelkie reklamacje dotyczące Produktów należy zgłaszać pisemnie na adres siedziby Sprzedającego.
Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację, dane kontaktowe, jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego. Składając reklamację, Kupujący powinien dostarczyć Sprzedającemu wadliwy Produkt, na adres siedziby Sprzedającego.
Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby rozpatrzyć reklamację – bez względu na rodzaj zgłoszenia – w ciągu 24 godzin, licząc od momentu otrzymania reklamacji i dodatkowych informacji dotyczących Produktu, które są niezbędne do prawidłowej weryfikacji reklamacji.
Ustosunkowanie się do reklamacji Kupującego nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni licząc od momentu otrzymania reklamacji.
Sprzedający w ww. terminie powiadomi Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji oraz o sposobie dalszego postępowania.
W przypadku umów zawartych z Kupującymi niebędącymi konsumentami, na podstawie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
Kupujący będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu w ciągu 14 dni, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustępie poniżej.
Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Kupujący. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która;
obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może mieć następujące brzmienie:

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: 3DLS, 05-420 Józefów, ul. Sikorskiego, e-mail: [email protected]

„ – Ja/My* ………… niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy*……./umowy dostawy następujących rzeczy*…../umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy*……./o świadczenie następującej usługi*
– Data zawarcia umowy*………../odbioru*…………….
– Imię i nazwisko/firma Kupującego *…………….
– Adres/siedziba Kupującego ……………..
– Podpis Kupującego/osoby uprawnionej do reprezentacji Kupującego…………..(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data ………………….”
(*) niepotrzebne skreślić

Kupujący będący konsumentem może także odstąpić od umowy poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pomocą udostępnionego przez Sprzedającego formularza lub na adres e-mail [email protected] przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu lub przez przesłanie innego równoważnego w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Skorzystanie z powyższego wzoru nie jest obowiązkowe.
Sprzedający niezwłocznie prześle Kupującemu, na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób określony w ustępie poprzedzającym.
Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy;
określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287, tekst jedn. z dnia 21 lutego 2020 roku, ze zm.).
Za konsumenta uważa się osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 8
Reklamacje dotyczące działania Serwisu internetowego

Kupujący mogą zgłaszać Sprzedającemu reklamacje na nieprawidłowe działanie Serwisu internetowego.
Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania Serwisu internetowego należy zgłaszać za pośrednictwem e-mail, drogą elektroniczną na adres skrzynki pocztowej Sprzedającego [email protected] lub telefonicznie, za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.
Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację, dane kontaktowe, jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego.
Sprzedający udzieli Kupującemu odpowiedzi na złożoną reklamację w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§ 9
Dane osobowe

Dane osobowe Kupujących, podane lub udostępnione w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego, przetwarzane są przez 3DLS, 05-420 Józefó, ul. Sikorskiego 85A, NIP: 5321735073, która pełni funkcję administratora tych danych osobowych.
Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawierania i wykonywania umów ze Sprzedającym, których przedmiotem są Produkty oferowane w Sklepie internetowym, oraz do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Kupującego, opisanych w Regulaminie. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupujących w celu wykonania powyższych.
Kupujący podając dane osobowe zapewnia, że podane przez niego dane osobowe są danymi osobowymi należącymi wyłącznie do niego.
Kupujący ma w każdym czasie prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być w każdym czasie poprawiane bądź usuwane z poziomu Konta Użytkownika (po zalogowaniu) lub poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta bądź e-mailowy pod adresem [email protected].
Szczegółowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych określa Polityka prywatności, stanowiąca integralną część Regulaminu.
Serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Kupującego i umożliwienia wykonywania zamówień. Szczegółowe zasady wykorzystywania plików cookies, określa Polityka plików cookies, stanowiąca integralną część Regulaminu.

§ 10
Własność intelektualna

Adres domeny, pod którym jest dostępny Sklep internetowy, a także zawartość Serwisu internetowego podlegają ochronie prawnej. Poszczególne elementy Serwisu internetowego mogą podlegać ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej.
Wszelkie prawa do Serwisu internetowego oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedającego.
Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedającego.
Pobieranie, zwielokrotnianie, kopiowanie, modyfikowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści Serwisu internetowego jest zabronione bez zgody Sprzedającego.

§ 11
Postanowienia końcowe

Kupujący będący konsumentem, w sprawach związanych z relacją ze Sprzedającym (w tym w sprawie praw i obowiązków wynikających z zawartych ze Sprzedającym umów), a także w przypadku zaistnienia sporu pomiędzy nim a Sprzedającym, może zwrócić się o bezpłatną pomoc do powiatowego (lub miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.
Informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://www.uokik.gov.pl/ – Strona główna / Konsumenci / Instytucje Konsumenckie / Rzecznicy konsumentów.
Kupujący będący konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (ADR), w szczególności przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Informacje o pozasądowym sposobie rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasadach dostępu do tych procedur, a także o podmiotach uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem https://www.uokik.gov.pl/ – Strona główna / Konsumenci / Instytucje Konsumenckie / Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich.
Kupujący, będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Prawem właściwym dla umów zawartych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, której przedmiotem są Produkty oferowane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jest prawo polskie.
Ewentualne spory powstałe między Kupującym będącym konsumentem a Sprzedającym, rozstrzygane będą przez sąd, dla którego właściwość miejscowa i rzeczowa wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Ewentualne spory powstałe między Kupującym niebędącym konsumentem a Sprzedającym, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.
Językiem stosowanym w relacjach między Sprzedającego z Kupującym jest język polski.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uważa się: konieczność aktualizacji danych Sprzedającego, które uległy zmianie (w tym danych kontaktowych, teleadresowych); konieczność dostosowania regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa niezbędnych dla zachowania zgodności Regulaminu z prawem; zmianę istniejących funkcjonalności Serwisu internetowego lub wprowadzenie nowych, poprawa działania Serwisu internetowego, w tym poprawa jakości obsługi, jeżeli wprowadzenie powyższych wymagać będzie zmiany Regulaminu; zmianę warunków i parametrów świadczenia usług drogą elektroniczną (w tym w szczególności zakładania, prowadzenia Konta Użytkownika); zmianę sposobów zawierania, wykonywania umów oraz zmiana (w tym wprowadzenie nowych) sposobów płatności lub dostawy; konieczność usunięcia sprzeczności, błędów lub wyjaśnienia wątpliwości dotyczących stosowania lub interpretowania Regulaminu; konieczność dostosowania treści Regulaminu do działań uprawnionych organów administracji lub władz publicznych;
Nowa treść Regulaminu zostanie zamieszczona w Serwisie internetowym (w tym również do pobrania w formacie PDF).
O zmianie Regulaminu, Sprzedający poinformuje poprzez komunikat w Serwisie internetowym oraz poprzez przesłanie Kupującym na podany przez nich adres poczty elektronicznej powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączoną nową treścią Regulaminu w formacie PDF).
Nowa treść Regulaminu jest wiążąca dla Kupujących którzy przed datą wejścia w życie zmienionej treści Regulaminu, nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegającej na prowadzeniu przez Sprzedającego Konta Użytkownika.
Wejście w życie nowego Regulaminu nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni, od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu.
Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed tą zmianą, które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
Treść Regulaminu została udostępniona przez Sprzedającego do nieodpłatnego pobrania i zapisania przez każdą zainteresowaną osobę.
Sprzedający dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Serwisu internetowego były na najwyższym poziomie, Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępności Serwisu internetowego, w przypadku zaistnienia konieczności przeprowadzenia niezbędnych konserwacji, napraw, usunięcia awarii lub też, w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu internetowego.